Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

MijnVerkeersOvertreding.be is een samenwerking tussen de VOF AdvoPort Advocaten en Novum Juristen.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst die door MijnVerkeersOvertreding ten behoeve van de cliënt wordt geleverd, behoudens wanneer een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen het Kantoor en MijnVerkeersOvertreding zou zijn overeengekomen.
De cliënt wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden telkens wanneer hij een beroep doet op de diensten van MijnVerkeersOvertreding.

Artikel 2 – Betaling van erelonen

Tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt werd overeengekomen, zijn de ereloonstaten en provisienota’s betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst.
MijnVerkeersOvertreding rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven. De uurtarieven en het aantal gepresteerde uren worden steeds uitdrukkelijk vermeld op de ereloonstaten. MijnVerkeersOvertreding houdt zich het recht voor om het algemeen uurtarief of het uurtarief voor bepaalde advocaten in de loop van het gerechtelijk jaar aan te passen.
De erelonen van gerechtsdeurwaarders, alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, daaronder begrepen de gerechtskosten, worden steeds afzonderlijk ten laste gelegd van de cliënt (zie ook Artikel 5).

Artikel 3 – Laattijdige betaling

Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is de cliënt tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR en dit ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.  In geval van wanprestatie hoofde van MijnVerkeersOvertreding is de cliënt eveneens gemachtigd om de hierboven vermelde intrest en schadebeding in rekening te brengen.

Bij wanbetaling is MijnVerkeersOvertreding gerechtigd haar dienstverlening jegens de cliënt op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden of totdat er tussen de cliënt en MijnVerkeersOvertreding een andersluidende schikking werd getroffen.

Artikel 4 – Einde of schorsing van de overeenkomst

Zowel de cliënt als MijnVerkeersOvertreding kan op elke ogenblik een einde maken aan de overeenkomst of de lopende overeenkomst schorsen. In dat geval zal de ene partij de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen.

Artikel 5 – Beroep op derden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is MijnVerkeersOvertreding, of haar medewerkers nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet. De cliënt gaat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de cliënt en MijnVerkeersOvertreding, akkoord dat deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.
Indien beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een notaris of andere deskundige, laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan MijnVerkeersOvertreding. De cliënt vereffent steeds zelf de ereloonstaten van deze personen. MijnVerkeersOvertreding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van deze kosten.

Artikel 6 – Beroepsaansprakelijkheid

Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de VOF AdvoPort Advocaten , elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met MijnVerkeersOvertreding werd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.
De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van MijnVerkeersOvertreding, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot de prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met VOF AdvoPort Advocaten , is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.   Conform de deontologische regels is de aansprakelijkheid van elk advocaat steeds minimaal gedekt tot een bedrag van 1.250.000,00 EUR.
Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van 15.000,00 EUR.